Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží prostřednictvím www.fanshopfcb.cz.

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.fanshopfcb.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.fanshopfcb.cz., společnost FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 64610128. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Objednáním zboží dává Kupující společnosti FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 64610128 ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodů a služeb, dále ve smyslu zákona 480/2004 Sb. souhlasí se zasíláním novinek a obchodních sdělení e-mailem, a také za účelem průzkumu trhu, a to do doby, než bude souhlas písemně odvolán. Zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností FC Baník Ostrava, a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Zasláním (učiněním) objednávky ze strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Objednávku lze měnit, případně zrušit, po předchozí telefonické či emailové domluvě s prodávajícím, která musí být učiněna před expedicí zboží. O expedici zboží je kupující informován e-mailem. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníků prodávajícího.

Pokud nebude objednávka, u které je zvolen způsob platby převodem na účet, zaplacena kupujícím do 7 dní od data objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Pokud nebude objednávka, u které je zvoleno převzetí osobně na prodejně, převzata kupujícím do 7 pracovních dnů od data objednání, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

Jednotlivé objednávky ověřuje prodávající telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.fanshopfcb.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena dále), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

VI. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Zboží lze doručit i do zaměstnání; i pro tento případ je třeba uvést přesnou adresu a telefonní číslo – zboží bude doručeno do vlastních rukou po předchozí telefonické domluvě. Pro doručení je možné vybrat si jako odběrové místo kamenný fanshop. Přepravu a doručení veškerého zboží zajišťuje  Česká pošta. Expedice zboží probíhá 2 x - 5 x týdně, dle četnosti objednávek. 

Obecně platí, že dodací lhůta pro objednané zboží činí 3 dny od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku či kartou a 3 dny od úhrady kupní ceny za zboží v případě platby na účet prodávajícího (není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak, dodací lhůta se vždy řídí zbožím s nejdelší lhůtou dodání. U oblečení A týmu a realizačního týmu a u oblečení s potiskem na přání kupujícího je dodací doba 10 pracovních dní od přijetí platby. Pohyb zboží (zásilky) je možné sledovat na webových stránkách: www.cpost.cz.

Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem, popř. telefonicky, a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.

V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u kurýra, se kterým sepíše reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího ve lhůtě do 1 pracovního dne, a to e-mailem na adrese: info@fanshopfcb.cz

VII. Platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.

Platbu za zboží je možno provést hotově na dobírku nebo bezhotovostní platbou na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku je kupní cena za zboží hrazena k rukám kurýra (osoby doručující a předávající zboží). Součástí každé zásilky je i daňový doklad - faktura na kupní cenu.

Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

Tyto náklady se stanovují na 140,- Kč + 10 % z ceny objednaného zboží. Kupující bude po odmítnutí převzetí zboží vyzván prodávajícím e-mailem a telefonicky k uhrazení těchto nákladů na č. účtu 1981200425/5500, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Pokud na účet nebudou stanovené náklady připsány do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude po kupujícím částka vymáhána.

Pokud kupující požádá znovu o doručení odmítnuté zásilky, expedice se provádí až po platbě předem na účet 115-3204960277/0100, jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky. Platba za zboží je navýšena o 140,- Kč za poštovné a balné.

Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena vedle kupní ceny a dle ceníků České pošty uvedených na webových stránkách přepravců. Ceny balného a přepravy pro Českou republiku, Polsko a Slovensko při dobírce jsou následující:

a) balík – dobírka /platba předem/ Česká pošta Balík do ruky : 130,- Kč/110,- Kč                          

b) balík – dobírka /platba předem/ Česká pošta Balík na poštu: 120,- Kč/100,- Kč                            

c) balík – platba předem Česká pošta : Slovensko: 300,- Kč           

d) balík – pouze platba předem Česká pošta, - Polsko: 300,- Kč

 

Při objednávce nadrozměrných předmětů (např. deštník) bude cena za poštovné a balné řešena individuálně.

Cena za objednávku do ostatních zemí Evropské unie a mimo Evropskou unii se zobrazuje po zadání příslušného státu do kontaktního formuláře.

VIII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu do jeho sídla. Pro posouzení dodržení 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je okamžik doručení odstoupení a vraceného zboží prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží), b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů

U zboží vyrobeného na zakázku/objednávku (potištěné dresy, oblečení) prodávající nevyměňuje velikosti.